Reklamační řád

společnosti SVK Investments s.r.o.

Ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele vydává společnost SVK Investments s.r.o., se sídlem Zochova 6-8, Bratislava, IČO: 47 383 127, DIČ: SK2023844339, zapsaná v OR BA I., vl. č. 91 581/B, odd. Sro, tel. číslo 02/20 91 04 04, e-mail: eshop@digitalgolf.sk (dále jen „Prodávající“), Reklamační řád, kterým spotřebitele informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen „reklamace“), včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provedení záručních oprav.

Článek I.

 1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje práva kupujícího v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
 2. Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
 3. Před zasláním Objednávky prodávajícímu kupující prohlašuje, že byl řádně seznámen s tímto Reklamačním řádem.
 4. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.
 5. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, případně sériové číslo).
 6. Záruční list obsahuje obchodní jméno prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, pokud to umožňuje povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
 7. Pokud je to vzhledem k poskytované záruce potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listě prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
 8. Prodloužená záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem as jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje výše uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Článek II.

Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
 2. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží kupujícím je 24 měsíců pro spotřebitele, pokud zvláštní právní předpis nestanoví lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží během záruční doby, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy bylo kupujícím po skončení opravy zboží převzato, se nepočítá do záruční doby. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 4. Když je kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 250/2007 Sb, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

Článek III.

Postup při uplatnění reklamací - místo, lhůty, způsob

 1. Místem pro uplatnění reklamace je prodejna Digitalgolf, Einsteinova 19, 851 01, Bratislava.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (hlavně zpáteční adresa a tel. číslo) a kopii potvrzení o zaplacení kupní ceny. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Také doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže). Osoba uplatňující reklamaci zároveň v reklamaci uvede způsob, jak si přeje být vyrozuměna o vyřízení (ukončení) reklamace (kontaktní poštovní adresu, e-mail).
 5. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
 6. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.
 7. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Článek IV.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Záruka se vztahuje na poruchy funkčnosti způsobené výrobní vadou zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží - věci, které po jeho převzetí byly způsobeny:
  • přirozeným opotřebením věci
  • nedodržením zásad používání (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo zanedbáním péče o zboží)
  • mechanickým poškozením produktu, včetně náhodného, zejména poškozením plastových či kovových částí
  • neodborným elektrickým zásahem, přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje
  • přírodními živly nebo vyšší mocí
  • provozováním v nevhodném prostředí a poškozením nevhodnou obsluhou
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 2. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je možné je očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu použití zboží.
 3. Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Článek V.

Způsob vyřízení reklamace

 1. Pokud je kupujícím spotřebitel: 
 1. Když je kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 1. Když je kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dní je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že závada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který je podnikatel, a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
 2. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned);
 3. Prodávající dále vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejpozději do 30 dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
 1. Pokud je kupujícím podnikatel:
 2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
 3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
 4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
 5. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
 7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 20.5.2015. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.digitalgolf.sk.
Scroll To Top